คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   
 
โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
233 ซอยโกบ๊อ ถนนตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-2737, 0-2876-1148
Email : siriraksvitaya@hotmail.com